Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 21 t/m 29 januari 2023

ZATERDAG 21 januari: H. AGNES

Misbruik, ook seksueel misbruik is van alle tijden; aan het eind van de derde eeuw moest Ag nes als jong meisje sterven omdat zij trouw wilde blijven aan de zuiverheid te midden van een bedorven cultuur van die tijd. Zo stierf zij als martelares.

18.30uur Avondmis voor de ouders Jozef en Maria SchoonbroodtBischoff/ voor Ralph Gehlen/

ZONDAG 22 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders/ voor Denise van Brakel-Marijnen/ voor Eed Volders

11.15uur H. Mis voor Maria Prevoo-Lancé (collecte)/ voor Jan Bischoff als jaardienst/ voor Elly Bischoff-Lanckohr als jaardienst/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

MAANDAG 23 januari: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 24 januari: H. FRANCISCUS VAN SALES

Geboren op 21 augustus 1567 uit een adellijke familie. Tegen de bedoeling van zijn vader wilde hij priester worden en studeerde theologie in Parijs en Padua. In 1602 werd hij bisschop van Genève. Hij was een begenadigd predikant, hij schreef boeken over het geestelijk leven en droeg zorg voor de armen. Hij is de patroon van journalisten, schrijvers en uitgevers van de katholieke pers.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 25 januari: FEEST VAN DE BEKERING VAN DE H. APOSTEL PAULUS. PATROON VAN ONZE KERK!

Hij werd van christenvervolger een vurige apostel, die heel bijzonder onder de heidenvolken het evangelie predikte en heeft Vele christelijke gemeenschappen gesticht. Paulus is zich zeer bewust van zijn uitverkiezing: hij verkondigt niet zichzelf, maar de Heer als de gekruisigde die uit de dood is opgestaan.

19.00uur Avondmis voor de ouders Alfons Dresse en Elisabeth
Mertens en Willem Thewissen-Blezer als gest. H. Mis/ voor Peter Kranenburg als jaardienst

DONDERDAG 26 januari: H. TIMOTEUS EN TITUS.

Vandaag vieren wij de eerste "vruchten" van het verkondigingswerk van de heilige Paulus: Timoteüs werd hoofd van de christen-gemeente van Efeze en Titus kreeg de leiding over de Kerk van Kreta. Zij werden door Paulus binnengeleid in het Christus Mysterie: Christus in u en hoop op de eeuwige zaligheid.

8.30uur H. Mis voor de vrede

VRIJDAG 27 januari: H. ANGELA MERICI

Van jongs af leefde zij in verbondenheid met de Heer en dit was de bron van haar leven. Zij bezocht armen en arbeiders om ze te steunen, maar ook om hen te onderrichten, zowel intellectueel als in het geloof. Uiteindelijk verzamelde zij een aantal jonge meisjes om zich heen om zich samen in te zetten voor steun aan noodlijdenden, onderwijs en ziekenbezoek. In 1535 leidde dit tot de stichting van de orde van de Ursulinen.

19.00uur Avondmis voor Trees Meven-Meesters (coll)

ZATERDAG 28 januari: H. THOMAS VAN AQUINO

Hij was een van de grote denkers in ons christelijk geloof. Hij leefde in de dertiende eeuw, een tijd waarin de toenmalige oosterse en westerse filosofische denksystemen met elkaar in aanraking kwamen. Hij bracht de bestaande filosofische stromingen met de christelijk leer in verband. Thomas laat ons zien hoe wij door ons denken dichter tot God kunnen naderen en hoe wij in het overwegen van de schepping, Gods hand kunnen ontdekken. De sacramentshymne "Pange Lingua" waarvan het "Tantum ergo" het laatste deel is, wordt aan hem toegeschreven.

18.30uur Avondmis voor de ouders Jacob en Maria Kremer
Schoonbroodt als gest. jaardienst

ZONDAG 29 Januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. WIJ VIEREN IN ONZE PAROCHIE HET PATROON FEEST VAN ST. PAULUS BEKERING!

8.30uur H. Mis voor het welzijn van onze parochie

11.15uur Hoogmis, opgeluisterd door het Kon. Mannenkoor Cecilia en het C.C. K. Koor in federatie, voor de leden en overledenen van de Schutterij St. Paulus Vaals/ voor de ouders Albert en Mientje Pelt-Frings als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Jo Spaubeek/ voor Hubertine Heusschen-Vaessen als jaardiensV voor Jo Langohr, de leden en overledenen van de familie/ als jaardienst voor Peter Lamberty, ouders Bröcheler-Schmets en ouders Lamberty-Tummers/ voor Fer Frings

PAROCHIEKRONIEK

Gedoopt: FLEUR en JOLIE, kinderen van de ouders Nigel Vanhouttem en Pia Berwing

Overleden: Mienie Janssen-Halders, Langedaal, in de leeftijd van 95 jaar.
Günther Sistenich, Huub Hermansstraat 11, in de leeftijd van 98 jaar.
Andreas Krützen, vroeger woonachtig in Vaals (Wolfhaag) in de leeftijd van 87 jaar.
Mogen zij rusten in vrede!

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 21 jan. 18.30uur: Eva Krout
Zondag 11.15 uur: Miquel Jacobi en Milan Lux